Cursos de Nautica Barcelona
www.cursosdenautica.cat
info@cursosdenautica.cat


  cursos de nautica
  Titulacions Nautiques Esportives
  Cursos de Nautica
  Cursos de Patro - Cursos de Patron
Barcelona

   A Barcelona. A "EL COR DE LA CIUTAT". Una forma facil d'assolir el teu Titol Nautic de PNB, PEE-PER, IOT. Vine en metro o en cotxe. Facil aparcament. Truca'ns.

  
 
  Patro de Navegacio Basica (PNB)
  Patron de Navegacion Basica (PNB)

Atribucions

  Permet el govern d'embarcacions de fins
a 8 metres a motor i vela, amb una potencia igual a la homologada per a l'embarcacio.

  Tambe permet el govern de motos d'aigua sense limitacio de potencia (homologada).

  Navegacions de fins a 5 milles d'un port o recer.

Patron de Navegacion Basica. PNB

Cursos a Barcelona, Sabadell, Girona, Tarragona, Cerdanyola, Lleida i a tota Catalunya.

Continguts

NOMENCLATURA NAUTICA
ELEMENTOS DE AMARREY FONDEO
SEGURIDAD EN LA MAR
LEGISLACION
BALIZAMIENTO
REGLAMENTOS Y SEÑALES (RIPA)

Com es l'examen de patro de navegacio basica?

  L'examen teoric de Patro de Navegacio Basica consta de 27 preguntes tipus test. Sent el numero de preguntes variable en funcio del apartat, tal i com es detalla a continuacio:

NOMENCLATURA NAUTICA 4 Preguntes.
ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO 2 Preguntes.
SEGURIDAD EN LA MAR 4 Preguntes.
LEGISLACION 2 Preguntes.
BALIZAMIENTO 5 Preguntes.
REGLAMENTOS Y SEÑALES (RIPA) 10 Preguntes.

  Per superar l'examen cal respondre correctament 17 preguntes (maxim 10 errors) i no realitzar mes de 5 errors a l'apartat de Reglamentos i 2 a Balizamiento.

Condicions

Aprovar l'examen teoric corresponent.
Practiques obligatories a Motor: 8 hores.
Practiques obligatories de Radio: 4 hores de formacio de Radiocomunicacions o 12 hores Radio operador de curt abast amb validesa per la resta de titolacions.

* Practiques OPCIONALS a Vela: 16 hores amb validesa per la resta de titolacions.
Cursos de Nautica Barcelona
Tel. 93.346.37.99 - 629.558.105 - 609.622.232
Contacte Skype: Cursosdenautica.com

Horari de trucades: de 9 a 23 hores els 7 dies de la setmana.

www.cursosdenautica.cat
info@cursosdenautica.cat


Patron Navegacion Basica PNB Barcelona |
Patron Navegacion Basica PNB Sabadell |
Patron Navegacion Basica PNB Girona |
Patron Navegacion Basica PNB Cerdanyola |
Patron Embarcaciones Recreo PER Barcelona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Sabadell |
Patron Embarcaciones Recreo PER Girona |
Patron Embarcaciones Recreo PER Cerdanyola |
Patron Yate Barcelona | Patron Yate Sabadell |
Patron Yate Girona | Patron Yate Cerdanyola |
Patron Vela Barcelona | Patron Vela Sabadell |
Patron Vela Girona | Patron Vela Cerdanyola |
COM | Llevant i Murcia | Banderas |
Mapa Web |